Privacy-verklaring

Mondkapjes Oirschot respecteert en beschermt uw privacy.


Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Wij hebben die informatie over u nodig om uw bestellingen zo vlug en vlot mogelijk uit te voeren. Deze gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geslaagde geïndividualiseerde winkelervaring aan te bieden die rekening houdt met uw smaak en voorkeur. Mondkapjes Oirschot leeft volledig de Europeese wet na m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. Uiteindelijk zijn wij bij wet verplicht om de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aan te geven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Privacybeleid Mondkapjes Oirschot


http://www.MondkapjesOirschot.nl


Over ons privacybeleid


Mondkapjes Oirschot geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het


verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van


onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan


derden.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Vlieger-


uit. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/04/2018, met het publiceren van een nieuwe


versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons


worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze


gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens


opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u


aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u


vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking


Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke


beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware
Opencart


Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Opencart, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor vinceschuurman.com.


Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt,


worden met deze partij gedeeld. Vinceschuurman.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)


ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Vinceschuurman.com is op basis


van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.


Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er


worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
Opencart


Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Opencart, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen


beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en


corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de


toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies


van data te voorkomen.
Webhosting


Vinceschuurman.com


Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vinceschuurman.com. Vinceschuurman.com verwerkt


persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij


metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vinceschuurman.com heeft


passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw


persoonsgegevens te voorkomen. Vinceschuurman.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailinglijsten


MailChimp


Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen


doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de


‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp


beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk


maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te


gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te


delen.
Payment processors


Mollie


 Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het


platform van Mollie. Mollie  verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw


betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en


organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het


recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan


(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een


uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie


met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw


persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor


zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen


is toegestaan.
Beoordelingen worden in eigen beheer beheerd.
Verzenden en logistiek


PostNL / MyParcel


Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van


de diensten van PostNL / MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,


adres en woonplaatsgegevens met PostNL / MyParcel delen. PostNL / MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het


uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL / MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt PostNL / MyParcel uw gegevens


ook aan deze partijen ter beschikking.
Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking


Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de


verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor


(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw


verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw


gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve


verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst


tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens


Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze


dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en


besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek


In voorkomende gevallen kan Mondkapjes Oirschot op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen


van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval


zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt


daartegen verzetten.


Bewaartermijnen


Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u


aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit


tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij


facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke


termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die


wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten


Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met


betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke


rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.


In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons


reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post


wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde


verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en


kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen


hanteren.


U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat


wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of


daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor


privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd


sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers


die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben


opgeslagen.


Rectificatierecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of


daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon


voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd


sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe


herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor


privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd


sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet


langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of


daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan


onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw


verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens


over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle


waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige


koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten


U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens


door of in opdracht van Mondkapjes Oirschot. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in


afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën


van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.


U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden


onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van


mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies


Google Analytics


Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.


Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.


Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze


gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google


diensten.


Cookies van derde partijen


In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze


privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest


recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens


met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens


Mondkapjes Oirschot


Spoordonkseweg 9


5688KB Oirschot


Nederland


T 0499-570282


E sales@MondkapjesOirschot.com